سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز الفرات للتبلیغ عبر الانترنیت 
شبهات عقائدی 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه تحقیقات حجامت ایران 
پژوهشگر 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه احیاء طب طبیعی 
پژوهشگر و مصحح 
 
 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
مدرسه امام کاظم(ع) 
مدرس 
 
 
المنطق / الاصول / العقائد 
تدریس 
مؤسسه احیاء طب طبیعی 
مدرس 
 
 
قانوچه / الموجز فی الطب